मन्थली नगरपालिका

श्री लब श्रेष्ठ, नगर प्रमुख

labasth@gmail.com

०४८-५४०५७४, ९८५१०४९३६९

श्री इश्वरी बस्नेत, उप– प्रमुख

basnetishwori079@gmail.com

०४८-५४०११२, ९८४४२४७८८२

हरि प्रसाद चापागाई  – प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

९८५४०४८१११

ito.manthalimun@gmail.com

हेमन्तकुमार बुढाथोकी – (उप-सचिव प्रा.) , सूचना अधिकारी

९८६३०२३०१४

hkumar2071@gmail.com

मन्थली नगरपालिकाको श्रोत नक्साः http://dccramechhap.gov.np/wp-content/uploads/2023/02/edited-map-of-manthali-municipal.jpg

Skip to toolbar