नमुना फारमहरू


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सवारी लग बुक फाराम नमुना फारमहरू कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सवारी लग बुक फाराम
माग फाराम नमुना फारमहरू कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
माग फाराम मलेपफानं. ५१
डोर हाजिरी फाराम मलेप फानं. १७३ नमुना फारमहरू कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
डोर हाजिरी फाराम मलेपफानं. १७३
बिदाको-माग-फाराम नमुना फारमहरू कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कार्यालय प्रमुखसँग बिदा स्वीकृत गराउदा बिदा माग गर्ने फाराम
पारिवारिक-दैभ्रभ-१८९-फाराम नमुना फारमहरू कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सरूवा हुदाँ पारिवारिक दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी लिदाँ भर्नु पर्ने १८९ फाराम
भ्रमण आदेश फाराम नमुना फारमहरू कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
भ्रमण आदेशको नमुना फाराम
Skip to toolbar