प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
स्वतः प्रकाशन बैशाख, जेठ र आषाढ प्रकाशन, प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्वतः प्रकाशन
आ.व. २०७९/८० को उमाकुण्ड गाँउपालिकाबाट सञ्चालित वार्षिक बजेट, कार्यक्रम तथा योजनाहरुको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन अनुगमन प्रतिवेदन, प्रकाशन, प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अनुगमन प्रतिवेदन
माघ, फागुन, चैत महिनाको स्वतः प्रकाशन प्रकाशन, प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७९/०८० को माघ, फागुन र चैत महिनाको स्वतः प्रकाशन
जिल्ला दररेट २०७२/७३ प्रकाशन सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७२/७३
शिलवन्दी बोलपत्र अाह्वानको सूचना २०७२-७३ प्रकाशन २०७२-०८-१६ सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
शिलवन्दी बोलपत्र अाह्वानको सूचना २०७२-७३
आ. व. २०७१-७२ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको सारांश प्रकाशन २०७२-०४-२८ सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ. व. २०७१-७२ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको सारांश
आर्थिक वर्ष २०७०-७१ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको सारांश प्रकाशन २०७१-०४-३० सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक वर्ष २०७०-७१ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको सारांश
सामाजिक सुरक्षा भता पाउने व्यतिको नामावली विवरण २०७१/७२ प्रकाशन २०७२-०३-२५ सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा भता पाउने व्यतिको नामावली विवरण २०७१/७२
सामाजिक सुरक्षा भता पाउने व्यतिको नामावली विवरण २०७०/७१ प्रकाशन २०७१-०३-१५ सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा भता पाउने व्यतिको नामावली विवरण २०७०/७१
Skip to toolbar