अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
स्वतः प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्वतः प्रकाशन
सवारी लग बुक फाराम कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सवारी लग बुक फाराम
माग फाराम कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
माग फाराम मलेपफानं. ५१
डोर हाजिरी फाराम मलेप फानं. १७३ कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
डोर हाजिरी फाराम मलेपफानं. १७३
बिदाको-माग-फाराम कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कार्यालय प्रमुखसँग बिदा स्वीकृत गराउदा बिदा माग गर्ने फाराम
पारिवारिक-दैभ्रभ-१८९-फाराम कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सरूवा हुदाँ पारिवारिक दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी लिदाँ भर्नु पर्ने १८९ फाराम
भ्रमण आदेश फाराम कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
भ्रमण आदेशको नमुना फाराम
जिविसकाे अाय व्यय विवरण विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविसकाे अाय व्यय विवरण
बार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७३-७४ , २०७३-०१-०३ सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७३-७४
भुकम्प आवास अनुदान सम्झौताका लागि जिविस र गैससको समन्वय बैठकका निर्णयहरु २०७३–०१–०९ २०७३-०१-०९ सूचना तथा अभिलेश शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
भुकम्प आवास अनुदान सम्झौताका लागि जिविस र गैससको समन्वय बैठकका निर्णयहरु २०७३–०१–०९
जिल्ला दररेट २०७२/७३ सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७२/७३
बार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७३-७४ २०७२-१२-०५ सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७३-७४
शिलवन्दी बोलपत्र अाह्वानको सूचना २०७२-७३ २०७२-०८-१६ सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
शिलवन्दी बोलपत्र अाह्वानको सूचना २०७२-७३
आ. व. २०७१-७२ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको सारांश २०७२-०४-२८ सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ. व. २०७१-७२ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको सारांश
आर्थिक वर्ष २०७०-७१ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको सारांश २०७१-०४-३० सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक वर्ष २०७०-७१ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको सारांश
आ.व. २०७३-७४ को गाविस तथा नपा कार्यक्रमको बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन २०७२-०८-१० सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३-७४ को गाविस तथा नपा कार्यक्रमको बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७१/०७२-२०७४/०७५ २०७२-०६-१२ सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७१/०७२-२०७४/०७५
सामाजिक सुरक्षा भता पाउने व्यतिको नामावली विवरण २०७१/७२ २०७२-०३-२५ सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा भता पाउने व्यतिको नामावली विवरण २०७१/७२
बार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७२/७३ , २०७१-१२-२० सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२० औं बार्षिक जिल्ला विकास योजना, रामेछाप २०७२/७३
सामाजिक सुरक्षा भता पाउने व्यतिको नामावली विवरण २०७०/७१ २०७१-०३-१५ सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा भता पाउने व्यतिको नामावली विवरण २०७०/७१

Skip to toolbar